หน้าแรก  |  บุคลากร  |  นักศึกษา  |  ผู้ดูแลระบบ  |

               
               
 
  E-Document 2014 Version 1.0
  ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
                                   
 

ขั้นตอนการได้รับ username และ password  

รายงานข้อมูลนำส่งสกอ. ปี ๒๕๕๔  

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบงาน MIS 

ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสาร 

ประมวลภาพกิจกรรม 

สารสนเทศภาพรวมมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้  

อัตลักษณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ 

คำถามที่พบบ่อย - ระบบ MIS

Runtime Access ปฏิทิน

 

  คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 64092

ข่าวประกาศ

       ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ e-document 2014
          

ดาวน์โหลดคูมือการใช้งานระบบ e-document 2014 ได้โดยคลิกที่ชื่อด้านล่าง

1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้บริหาร

2. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขภายใน 2726       เลื่อนการอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบ e-document 2014 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
          
        สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากรที่ลงชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบ e-document 2014 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ให้มาเข้ารับการอบรมในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 27.03.10 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 2723 (คุณรุ่งนภา)
       สำนักคอมพิวเตอร์ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง


       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-document 2014
          

             สำนักคอมพิวเตอร์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบ e-document 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นแทนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่เดิมในปัจจุบัน ในวันที่ 8 และ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ 27.03.10 โดยมี 2 หลักสูตร ได้แก่

วันที่ หลักสูตร ผู้เข้าอบรม
8 กันยายน 2557
13.00 – 16.30 น.
การใช้งานระบบ e-document 2014 สำหรับผู้ดูแลระบบ งานธุรการ สำนักงานอธิการบดี และสำนักคอมพิวเตอร์
10 กันยายน 2557
08.30 – 16.30 น.
การใช้งานระบบ e-document 2014 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป บุคลากรที่ทำหน้าที่ธุรการของทุกหน่วยงาน

             สำนักคอมพิวเตอร์ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว ได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 2 ภายในวันที่ 4 กันยายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขภายใน 2723, 2726       โครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้
          
          สำนักคอมพิวเตอร์จะจัดโครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญบุคลากรที่ใช้บริการจากสำนักคอมพิวเตอร์ มาร่วมกันนำเสนอข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะของการจัดการความรู้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ในวันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 27 ชั้น 5 (27.05.09)  ขอเชิญผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
       ปล.ในงานมีของรางวัลมากมายเช่นเดิมค่ะ


       ขอเชิญผู้ใช้งานเข้าประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
          

           สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญผู้ใช้งานระบบ MIS ระบบทะเบียน (BackOffice) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) และระบบสารสนเทศอื่นๆ เข้าประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินก็จะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น สามารถเข้าประเมินได้ที่ http://mis2.nrru.ac.th/nrrumis/assessmainNew2557.php  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 และสำนักคอมพิวเตอร์ก็ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมประเมินทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                                                                ..... ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557       วิธีแก้ไขการเข้าระบบ e-doc ไม่ได้
          

         สามารถดำเนินการขั้นต้น ตามรายละเอียดใน http://web.nrru.ac.th/blog/computer/read.php?51 ได้นะคะ

หากยังเข้าไม่ได้อีก ก็แจ้งมายังหมายเลข 2726 ทางสำนักคอมพิวเตอร์จะส่งโปรแกรมเมอร์ไปดูที่เครื่องให้ค่ะ       ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
          

             ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ระบบ คือ ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัย และระบบบริการวิชาการ

           เพื่อให้การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรจากหน่วยงานของท่านที่เข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว เข้ากรอกข้อมูลด้านกิจกรรมนักศึกษา งานวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ในระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเข้าใช้งานระบบที่ http://mis.nrru.ac.th สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่ http://mis.nrru.ac.th/nrrumis/download.php และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒๗ ชั้น ๒ หมายเลขภายใน ๒๗๒๖       อัตราการจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าการศึกษาบุตร
          

          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2555

ซึ่งมีอัตราการจ่าย คือ
    1. ป.1-ป.6 คนละ 3,200 บาทต่อปีการศึกษา
    2. ม.1-ม.6 คนละ 3,900 บาทต่อปีการศึกษา

 โดยใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
 

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่  http://mis.nrru.ac.th/nrrumis/manual/743.pdf

 

                                                                                                                                 ......ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555       ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกองทุนสวัสดิการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
          

          สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล และกองคลัง ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกองทุนสวัสดิการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร และเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม ส่วนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร กำลังดำเนินการจัดทำประกาศ หากดำเนินการเรียบร้อยจะประกาศในทราบในภายหลัง

           เพื่อให้การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล กรอกแบบฟอร์มฐานข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้สิทธิ “สวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” พร้อมกับแนบหลักฐานต่างๆ นำส่งที่กองบริหารงานบุคคล ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มในระบบได้ที่เมนู “แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ใช้สิทธิ” แล้วสั่งพิมพ์ หรืออาจสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม แล้วเขียนข้อความก็ได้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. ด้านฐานข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อกองบริหารงานบุคคล หมายเลขภายใน 1503
2. ด้านการเบิกเงิน หลักฐานการเบิกเงิน ติดต่อกองคลัง หมายเลขภายใน 1522, 1552
3. ด้านระบบสารสนเทศ ติดต่องานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำนักคอมพิวเตอร์ หมายเลขภายใน 2726

                                                                                                                     .... ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2555       ระบบค้นหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          

         งาน MIS ได้พัฒนาระบบค้นหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นระบบที่เกิดจากการสัมมนาผู้รับบริการระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุนำข้อมูลไปใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อีกด้วย ผู้ที่สนใจจะสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ http://mis.nrru.ac.th/searchperson/ หรือเมนู "ระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร" 

 

                                                                                                                            ......ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555       ระบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
          

           ขอเชิญชวนผู้ใช้งานระบบทุกท่าน แจ้งขอรับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ทางงาน MIS ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือการขอรับบริการ โดยจะสามารถประเมินผลการให้บริการหลังการขอรับบริการทุกครั้ง เพื่อนำไปปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://mis.nrru.ac.th/ComputerService/  หรือเมนูระบบรับบริการ สำนักคอมพิวเตอร์

                                                                                                                            ...ประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555       ขอเชิญผู้ใช้งานระบบ MIS เข้าประเมินความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบ ปี 2555
          

   ขอเชิญผู้ใช้งานระบบ MIS ระบบทะเบียน (BackOffice) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ประจำปี 2555 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินก็จะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น สามารถเข้าประเมินได้ที่ http://mis.nrru.ac.th/nrrumis/assessmain.php หรือที่เมนู "แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งาน MIS" และสำนักคอมพิวเตอร์ก็ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมประเมินทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

                                                                                                  ...ประกาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555       บริการดาวโหลดน์เอกสารเกี่ยวกับระบบ MIS
          

          ขณะนี้ ได้เปิดให้ผู้ใช้สามารถดาวโหลดน์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ MIS อาทิเช่น บันทึกข้อความและตัวอย่างการขอเข้าใช้ระบบ mis, คู่มือการทำจัดจ้างหลายงวดงาน เป็นต้น ได้ด้วยตนเองที่หน้าเว็บแล้ว (เมนูฝั่งซ้ายมือ)  และในอนาคตผู้ดูแลระบบจักทำการเพิ่มเอกสารที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ระบบต่อไป

                                                                                                               ...ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 


ข่าวประชาสัมพันธ์

       ติดต่อ MIS
          

      สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขภายใน 2726


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4425-4000,0-4424-2158 โทรสาร 0-4424-4739